Mengrad hjernerystelse

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Varigt mén » Mengrad hjernerystelse

Få erstatning for hjernerystelse

Hvis du udsættes for en personskade, der resulterer i en hjernerystelse kan du have krav på erstatning for varigt mén. Du have krav på erstatning overfor en ansvarlig skadevolder eller dennes ansvarsforsikring. Derudover kan du også have krav på erstatning fra den eller de ulykkesforsikringer, du selv har tegnet. Det betyder, at du nogle gange kan have krav på mere end en gang erstatning for varigt mén. For at få erstatning for varigt mén efter en hjernerystelse skal du have følger efter en sikker hjernerystelse. Det varige mén fastsættes efter arbejdsmarkedets erhvervssikrings vejledende méntabel.

Bemærk at i denne type sager er det afgørende for, at der kan være tale om krav på erstatning, at der er tale om en sikker hjernerystelse. Man ser på, hvordan ulykken er sket og om der efter ulykken er sikre tegn på, at du har pådraget dig en hjernerystelse og det er vigtigt, at du sikrer dig lægelig dokumentation.

 

 

Hvad er hjernerystelse?

En hjernerystelse opstår typisk ved, at hovedet bliver udsat for et slag, ryk eller anden acceleration. En hjernerystelse kan opstå uden, at der nødvendigvis har været direkte kontakt med en genstand.

De mest almindelige tegn på hjernerystelse er hovedpine, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, kvalme/opkast, voldsom udmattelse, lyd- og lysoverfølsomhed.

Det er ikke altid dine symptomer ved hjerterystelse kan bevises ved f. eks. en undersøgelse eller et scanningsbillede. Det vil derfor ofte være meget afgørende, hvad du forklarer om din tilstand til det sundhedsfaglige personale umiddelbart efter ulykken og i mange tilfælde er disse sager derfor svære.

Har du både fået en forvridning af halshvirvelsøjlen og har du samtidigt slået hovedet eller er du i tvivl om, hvorvidt du har slået hovedet, men du har symptomer i form af hovedpine, skal du vide, at der ved fastsættelsen af méngraden, vil være stort overlap mellem symptomer efter hovedpine og nakkehovedpine. I nogle tilfælde vil symptomer i form af hovedpine blive kompenseret méngradsmæssigt, også selvom der ikke kan konstateres en sikker hjernerystelse. Mengraden vurderes da ud fra et af de andre punkter i arbejdsmarkedserhvervssikrings mentabel.

Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag. Kontakt os og hør mere.

Mengraden vurderes altid ud fra arbejdsmarkserhvervssikrings mentabel, uanset om det er din egen ulykkesforsikring, en ansvarslig skadevolder eller ved en arbejdsskade, at du har pådraget dig en hjernerystelse. Foruden varigt mengodtgørelse kan hjernerystelsesgener også medføre erstatning og eller andre godtgørelser. Man skelner mellem de midlertidige og de varige skader. Erstatningsposter der kompenserer for midlertidige skader er godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan i være tilfælde, hvor du har været sygemeldt efter en skade og hvis du har haft forbigående eller et varigt løntab. De varige skader kompenseres gennem varigt mén og varigt tab af erhvervsevne. Varigt tab af erhvervsevnetab er de situationer, hvor du ikke kan genoptage dit arbejde som før skaden og dermed lider et varigt indtægtstab.

For at du har krav på svie og smertegodtgørelse og eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal der være , der er ansvarlig for din personskade. Det kan f. eks. være en modpart i en en trafikulykke. Det er ofte bløde trafikanter så som cyklister eller fodgængerne, der pådrager sig hovedtraumer, men motorcyklister er udsat for den type personskade.

De varige skader kan også kompenseres uden at der er en ansvarlig skadevolder. Det er for eksempel tilfældet, hvis du i forbindelse med en arbejdsskade har pådraget dig en hjernerystelse, som har medført varige gener og varigt løntab.

Det vurderes, at cirka 25.000 danskere hvert år rammes af hjernerystelse. Cirka 4.000 af dem får en langvarig af slagsen, hvor de ofte har så voldsom en méngrad, at de måske ikke kan passe et arbejde eller leve et normalt liv som før grundet eksempelvis hovedpine, svimmelhed, psykiske påvirkninger, kognitive symptomer og andre varige mén.

Senfølger efter en hjernerystelse kaldes også post commotio syndrom.

 

Dokumentation er vigtig

Det er en god ide at du hurtigt efter at du helt indledningsvist er blevet undersøgt får en udskrift af din journal. Det er ikke altid, at alt du selv synes du fik fortalt også er blevet skrevet i journalen og hændelsesforløbet kan også være noteret anderledes. Får også en opfølgende tid hos din egen læge, så der kan blive fulgt op på din helbredsmæssige situation og evt. symptomer, som er nye eller som du ikke fik fortalt ved den første undersøgelse også bliver skrevet ned.

Dokumentation af din skade er afgørende i sager om hjerneskader. Slår du hovedet, så opsøg altid din læge straks efter og få det skrevet i din journal, lige som alle efterfølgende gener skal skrives ned løbende. Desuden skal skaden anmeldes til relevante myndigheder og forsikringsselskaber. Det varige mén skal udgøre minimum 5 % eller derover før du få erstatning. Méngraden for varige gener efter en hjernerystelse vurderes til mellem 5 til 20 % ud fra arbejdsmarkeds erhvervssikrings méntabel og mengraden fastsættes afhængig af, hvor mange følgegenerne, der er og generne gradueres ud fra om de er lette, svære, middelsvære osv.

Mengraden fastsættes rent medicinsk og ikke ud fra, hvordan du klarer dig arbejdsmæssigt. Selvom man kan synes, at 5 % lyder af lidt, skal der faktisk meget til. Det kræver faktisk, at man har daglig hovedpine og kognitive gener.

Gener efter en hjernerystelse er ikke synlige skader og vurderingen af, hvor stor din mengrad er afhænger derfor af, hvilke oplysninger du giver om dine symptomer og dit funktionsniveau. En undersøgelse af dig og måde at fastlægge dine symptomer kan være ved en neuropsykologisk test. En neurologisk testning kan foretages for at undersøge dine kognitive funktioner så som hukommelse, koncentration mv.

Méngraden fastsættes typisk efter at der er indhentet en speciallægeerklæring ofte fra en neurolog eventuel sammen med en neuropsykolog. Er de indledende oplysninger om, hvordan skaden er sket på plads og er oplysningerne om dine symptomer umiddelbart efter ulykken tilstrækkelig godt beskrevet og fortsætter du med at have gener, når der er gået ½ til 1 år efter ulykken skal det varige én, som beskrevet ovenfor vurderes.

Det kan være en god ide at få hjælp fra en advokat med speciale i erstatning, så du kommer helt i mål med din erstatning. Da det resultat, du ender op med, i høj grad afhænger af, hvordan du har grebet forløbet an og hvad du har gjort for at sikre beviset for din skade, vil det ofte være en god ide at tage en juridisk rådgiver med fra starten og ikke bare i slutfasen.

 

Symptomer på senfølger af hjernerystelse

Ikke alle mennesker får de samme symptomer, men ofte ses hovedpine, problemer med at huske, træthed, synsproblemer, overfølsomhed over for lys og lyde, irritabilitet og dårlig søvn og alkoholintolerance. Disse symptomer kan igen udvikle sig til en række psykiske påvirkninger og endda diagnoser, såsom stress og depression.

Side sidst opdateret: 15.04.2024

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00