Hvordan beregnes erstatning?

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Beregn erstatning

Hvordan kom du til skade?

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

For at finde ud af hvordan din erstatning skal beregnes, er du nødt til at se på i hvilken forbindelse dit krav på erstatning, er opstået.

 

Fritidsulykke med en ansvarlig skadevolder

Hvor meget du kan få i erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du er kommet til skade i fritiden, afhænger af flere faktorer. Når din erstatning for tab af erhvervsevne beregnes, tages der udgangspunkt i den lovbestemte formel i erstatningsansvarsloven.

Når erstatningsbeløbet skal fastsættes, finder man først frem til den procentuelle lønnedgang for den skadelidte. Det gør man ved at sammenligne den løn, du havde før skaden med den løn, som du kan tjene efter skaden, når der tages hensyn til helbredsmæssige gener eller skånevilkår, der nu er.

Beregn erstatning

Derudover foretager man en beregning af din årsløn på skadestidspunktet. Lønnen vil, hvis du var almindelig lønmodtager med en fast indtægt, blive beregnet ud fra seneste 12 måneders lønsedler før skaden. Hvis du var selvstændig, vil man ofte se på regnskaberne i virksomheden over en årrække, typisk 3 til 5 år. Der kan være andre forhold, som har betydning for, om den beregnede indtægt er retvisende for det, man var værd på skadestidspunktet. Derfor kan man i særlige tilfælde nøjes med at se på den aktuelle indtægt på skadestidspunktet.

Ved beregningen af erstatningen anvender man derudover en lovbestemt faktor på 10, som er udtryk for hvor mange  år ud i fremtiden, du vil få erstattet det årlige tab. Kapitalfaktoren er den samme, uanset din alder på skadestidspunktet.

Beregn din erstatning

Formlen lyder: årsløn x erhvervsevnetabsprocent x kapitalfaktor 10.

Den beregnede erstatning nedsættes på baggrund af din alder på skadestidspunktet. Det kalder man aldersreduktion. Er du ældre end 29 år, når du kommer til skade, nedsættes din erstatning med én procent for hvert år, du var ældre end 29 år. Hvis du er ældre end 54 år, når du kommer til skade, skal din erstatning for erhvervsevnetab sættes ned med yderligere 2 procent for hvert år, du var ældre end 54 år.

 

Arbejdsskade

Har du fået et erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade, findes reglerne for, hvordan din erhvervsevnetabs erstatning beregnes i arbejdsskadesikringsloven. De minder meget om det, der beskrevet ovenfor under fritidsulykker, men der er alligevel forskelle. Forskellene fremkommer navnlig i tilfælde, hvor du er tilkendt fleksjob, og i hvor stor en årsløn, du kan få tilkendt erstatning på baggrund af.

Derudover kan du højest få udbetalt erstatning for erhvervsevnetab med et engangsbeløb svarende til 50 %. Resten af erstatningen skal udbetales som en løbende ydelse. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis du har fået vurderet dit erhvervsevnetab til 65 %. Her vil du kunne få 50 % erhvervsevnetab ud som et engangsbeløb, imens de sidste 15 procent skal udbetales med løbende månedlig ydelse, indtil du når pensionsalderen.

Man kan være via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hjemmeside beregne sin erstatning på erhvervsevnetab – Gå til hjemmesiden her >>

Tab af erhvervsevne forsikring: beregning

 

 

Private forsikringsordninger: beregning af tab af erhvervsevne

Hvis du har tegnet en pensionsordning, vil den typisk indeholde en forsikringsdækning for erhvervsevnetab. Hvordan dit erhvervsevnetab erstattes vil være bestemt at dine forsikringsbetingelser og din dækningsoversigt. Her vil du også kunne se, hvilken forsikringssum du er dækket for. Summen vil typisk være aftalt på baggrund af din løn.

Ordningen vil ofte dække dit tab efter en karensperiode på 3 til 6 måneder.  Den kan indeholde både løbende ydelse og et engangsbeløb. På den måde minder systemet lidt om arbejdsskadesikringslovens regler om erhvervsevnetab.

Der vil normalt blive stillet krav om et mindstetab på 50 % og først fuld dækning ved 2/3 erhvervsevnetab.

Side sidst opdateret: 07.06.2023

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes erstatning ved fritidsulykker?

Erstatning beregnes på baggrund af den méngrad, der vurderet og den forsikringssum, der fremgår af din forsikringspolice.

Hvordan beregnes erstatning ved arbejdsskade?

Der beregnes en erstatning for varigt mén og ved løntab beregnes der en erstatning for løntabet.

Hvordan beregnes erstatning fra private erstatningsordninger?

Du bør læse din forsikringspolice, hvor det vil være angivet, hvordan din erstatning, skal beregnes.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00