Erstatning generelt

Hjem » Erstatning generelt

Hvad er erstatning?

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Man kan have krav på erstatning, hvis man har lidt et tab. Et tab kan opstå ved at man har mistet en indtægt i form af løn eller omsætning i en virksomhed. Det kan også være en udgift, man har haft på grund af andres adfærd – for eksempel udgifter til vikar eller til sygedagpenge eller noget helt tredje. Derudover kan man som privat person kræve en godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, uden at der er et økonomisk tab.

Hvis nogen er ansvarlig for en skade, vil erstatningen skulle betales af den, der er ansvarlig for skaden eller tabet. Den ansvarlige kalder man skadevolder. Ofte vil skadevolder have en forsikring, der skal betale erstatningen.

Hvis du selv har tegnet forsikringer, der dækker dig, skal der ofte også betales erstatning derfra. Det kan for eksempel være en ulykkesforsikring, erhvervsevnetabsordning eller en driftstabsforsikring for din virksomhed.

Det, man kan kræve erstatning for, er fastsat i loven, eller i den aftale man har lavet med sit forsikringsselskab eller andre.

Erstatningsposterne bør gennemgås én for én for at sikre, at der er taget stilling hele vejen rundt, og at du som skadelidte får den erstatning, du har krav på.

Der vil typisk være tale om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, varigt mén eller svie og smerte.

Hvad er erstatning?

Formålet med erstatning

Formålet med en personskadeerstatning er at sikre, at den, der er kommet til skade, ikke lider tab eller i store træk kan fortsætte et så normalt liv som muligt, selvom skaden er sket. For en virksomhed kan det få betydning for, om firmaet kan overleve eller ej.

Erstatningen har ikke til formål at straffe skadevolder eller berige skadelidte. Og ofte findes der en god dialog med skadevolders forsikringsselskab om opgørelse af erstatningskravene. Du skal dog være opmærksom på, at skadevolders forsikringsselskab er en professionel modpart, og ofte vil det være en fordel, at du som skadelidte selv er repræsenteret ved en professionel part, som kan matche forsikringsselskabets kendskab til reglerne.

 

Flere kan rammes

Du kan som privatperson rammes af en skade – for eksempel hvis du falder på et sneglat fortov eller kommer til skade på dit arbejde – men en arbejdsgiver eller en kommune kan også lide tab, hvis en medarbejder eller en borger er sygemeldt efter en skade.

Både arbejdsgivere og kommuner kan derfor også have krav på at få eventuelle ekstra udgifter erstattet hos den ansvarlige skadevolder eller en ansvarsforsikring.

Hvornår og hvordan søger man erstatning?

Før der kan udbetales en erstatning skal en række betingelser være opfyldte:

  • Der skal være et tab.
  • Der skal være en skadevolder, som er ansvarlig for dit tab.
  • Der skal være en årsagsforbindelse mellem skadevolders handling og din skade.
  • Din sag må ikke være forældet.

Hvorvidt du har lidt et tab bestemmes ofte efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

For at finde ud af om der er nogen der er ansvarlig for din skade, skal den ulykke, du har været udsat for beskrives nøje.

Hvorvidt der er årsagsforbindelse mellem skadevolders handling og din skade er en juridisk vurdering, som til tider kan være vanskelig. Man ser på alle om oplysninger i sagen. Det kan være oplysninger fra skadesstedet, oplysninger om hvordan ulykken skete, billeder, lægejournaler.

Der er ikke en præcis opskrift på, hvornår der er årsagsforbindelse og hvornår der ikke er. Typisk vurderes det fra sag til sag, men gennem erfaring fra behandling af andre sager kan man danne sig et billede af om der er årsagssammenhæng eller ej.

Det er dig som skadelidte, der skal bevise at du har et erstatningskrav dvs. du skal bevise, at du har et tab, at der et ansvar, og at der er årsagsforbindelse.

Hvordan søger man erstatning?

Det er i de fleste tilfælde forældelsesloven, der bestemmer, hvornår dit erstatningskrav er forældet. Man går ud fra, at du skal have anmeldt dit krav inden tre år fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade.

Det er dog ikke altid nok, at du har anmeldt dit erstatningskrav. Reglerne er komplicerede, og det er vores klare anbefaling, at du drøfter med en advokat, hvordan du sikrer bedst muligt, at dit erstatningskrav ikke bliver forældet.

Hvis dit erstatningskrav er forældet, betyder det, at du ikke længere kan få erstatning. Det siger derfor sig selv, at det er meget vigtigt, at du har styr på reglerne, og du gør det nødvendige, så din erstatning ikke mistes.

Sidst opdateret 27/02/2022

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00