Tabt Arbejdsfortjeneste Beregning

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Tabt arbejdsfortjeneste » Tabt Arbejdsfortjeneste Beregning

Tabt arbejdsfortjeneste sikrer dit løntab under sygdom

Når du får en personskade, der betyder, at du ikke kan arbejde og tjene din normale løn, fordi du er sygemeldt, kan du have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

For at du kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal der være en ansvarlig skadevolder for din personskade.

Du kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til du kan genoptage arbejdet i væsentlig samme omfang som før skaden. I væsentlig samme omfang, at du arbejdet nogenlunde samme antal timer og løn. Hvis du ikke kan genoptage arbejdet i væsentlig samme omfang, kan der kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til du har fået en vurdering af det varige erhvervsevnetab på 15 % eller derover.

Det varige erhvervsevnetab erstattes, hvis det efter en helbredsmæssig og arbejdsmæssig afklaring må konkluderes, at du ikke kan vende tilbage til arbejdet i samme omfang som før personskaden. Det varige erhvervsevnetab fastsættes som en kapitalerstatning. Udbetaling af et varigt erhvervsevnetab vil også medføre, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste stopper. Erstatning for varigt erhvervsevnetab er skattefrit erstatning. Du skal være opmærksom på, at der er forskel på opgørelsen af erstatning for erhvervsevnetab og at denne er afhængig af om der er tale om et krav efter erstatningsansvarsloven, som er beskrevet ovenfor eller der er tale om et krav efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis der er tale om krav efter arbejdsskadesikringslov vil de første 50 % erhvervsevnetab kunne udbetales som en kapitalerstatning. Fastsættes dit erhvervsevntab således til mere end 50 % for eksempel til 60 %, vil du kunne få 50 % udbetalt som en kapitalerstatning, hvorimod de sidste 10 % skal betales som løbende ydelser.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er forskellen på den indtægt du kunne have haft, hvis du havde været på arbejde, som du plejer og den indtægt, du rent faktisk har haft i den periode, hvor du har været sygemeldt. Det er den løn, du ville have haft i netop den periode, hvor du har været syg. Det kan navnlig have betydning, hvis din indtægt er forskellig fra periode til periode. Du har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor skaden er sket eller dit løntab er opstået. Tidspunktet kan være sammenfaldende med tidspunktet for skaden, men hvis din arbejdsgiver betaler din almindelige løn til dig under sygdom og du første senere lider tab pga. opsigelse fra dit arbejdet vil tabet og dermed også kravet på erstatning først opstå senere.

Hvis du får sygeløn og sygelønnen ikke svarer til det beløb, du ville have fået, hvis du havde været almindligt på arbejde, har du krav på erstatning for lønforskellen. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er en erstatning, der skal betales krone for krone og den skal stille dig som om skaden ikke var sket.

En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes ud fra din tidligere bruttoindtægt, som er din løn før skat. Alle indtægter skal indgå i opgørelsen. Dog ikke arbejdsfrie indtægter så som renter, lejeindtægter, pensionsindtægter eller udbytter og heller ikke kørselsgodtgørelse.

Når du skal have dækket tabt arbejdsfortjeneste skal du derfor forestille dig, hvad du ville have tjent, hvis du ikke var ramt af en personskade med kortere eller længerevarende sygdom til følge. Der tages altså ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udgangspunkt i din forventede løn som lønmodtager eller selvstændig.

Du rejser kravet hos den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab eller direkte hos den ansvarlige skadevolder.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til børn og unge

Er du studerende på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse kan der også være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du for eksempel har været sygemeldt fra et fritidsjob og derfor har haft løntab.

Hvis dit barn udsættes for en personskade, der gør, at det er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet af den ene forælder i en periode, kan der søges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste gennem kommunen.

Du skal betale skat af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig som din normale løn er det. Derfor skal huske at betale skat af den erstatning, du får udbetalt og du skal sikre dig, at indtægten bliver selvangivet på din opgørelse til skat.

Hvis du har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for flere år, bør du overveje, hvad der er den bedste løsning for dig rent skattemæssigt.

Herefter vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lave en vurdering af dit tab.

Overvej juridisk vejledning

Hvis du står i en situation, hvor du har behov for en erstatning til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, så kan det være en fordel med juridisk hjælp.

Tal med en advokat med speciale i erstatningsret, så du er sikker på, at du får hele den erstatning, som du har krav på. Det kan være kompliceret at opgøre krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og derudover kan du have krav på andre typer af erstatning også.

Hos Lenschow Erstatningsretten har vi stor erfaring med sager om tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, og vi tilbyder dig en gratis vurdering af sin sag vedrørende din tabte arbejdsfortjeneste.

Trafikulykke

Voldsskade

Arbejdsskade

Piskesmæld

Patientskade

Anden personskade

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00