Praktiske oplysninger

Hjem » Om os » Praktiske oplysninger

Selskabsoplysning og kontaktinfo

LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN driver advokatforretning og ejes af advokatanpartselskabet Berit Møller Lenschow med CVR-nummer er: 39458284. LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN har kontor på Ole Rømers Vej 30, 6100 Haderslev og kan kontaktes på telefonnummer +45 33 60 87 87 samt på e-mailadressen kontakt@erstatningsretten.dk eller sikker@erstatningsretten.dk.

 

Opgaven

Så snart vi modtager en opgave, forsøger vi at give dig et overblik over sagens forløb og det forventede salær. Internt fordeler vi opgaven der, hvor vi mener, det giver bedst mening at løse den. Denne vurdering foretager vi ud fra karakteren af den enkelte opgave. Vi tager naturligvis gerne en drøftelse med dig som kunde om dette.

Bankoplysninger

LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN har klientbankkonto i Sydbank, konto nr. 7701-2581245.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Ansvar og fortrolighed

Advokat Berit Møller Lenschow er ansvarlig indehaver og ejer af advokatfirmaet. Advokat Berit Møller Lenschow er beskikket af justitsministeriet i Danmark og medlem af advokatsamfundet. Advokat Berit Møller Lenschow er endvidere medlem af brancheforeningen Danske Advokater og forsikrings og erstatningsretlig faggruppe.

Advokat Berit Møller Lenschow er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Der henvises nærmere til Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet kan kunden klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, se nærmere på www.advokatnaevnet.dk.

 

Ansvarsforsikring

Advokat Berit Møller Lenschow er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. CVR. 37 27 62 51.

LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN anvender ikke lovvalgsklausuler, med mindre dette aftales specifikt med kunden.

 

Betalingsbetingelser

Alle beløb er angivet inkl. moms. Betalingsbetingelserne er 10 dage netto kontant fra fakturadato. Ved manglende betaling beregnes der rente efter rentelovens regler. Vi forbeholder os ret til at opkræve depositum, før en opgave påbegyndes.

Personfølsomme oplysninger

LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. Vores indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med disse bestemmelser. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger om vores kunder, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling af deres sag.

Der kommunikeres som udgangspunkt per e-mails. Alle mails sendes fra Lenschow Erstatningsretten med SecureMail (VIPRE). I det omfang, der skal kommunikeres per post, fremsendes al post som B-post.

Hvis vi har brug for oplysninger fra dig i forbindelse med vurdering eller behandling af din sag, vil du modtage et link til portal, hvortil dine oplysninger kan uploades sikkert.

Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser. LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN er ikke ansvarlig over for Kunden for eventuelle tab eller skade, som måtte opstå som følge af LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN brug af internettet, Kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

I henhold til hvidvasklovens regler er der indenfor særlige opgavetyper pligt til at foretage en særlig indsats. LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN behandler ikke sagstyper, der er omfattet af denne pligt. For blandet at skærme os mod risiko for at blive brugt til hvidvask modtager vi hos LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN ikke indbetalinger med fysiske kontanter, men udelukkende indbetalinger som bankoverførsel.

Opbevaring af sagsakter

Vi opbevarer alle sagsakter i minimum fem år efter sagens afslutning. Originale dokumenter vil altid blive tilbageleveret til kunden, umiddelbart efter at disse er scannet ind i LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN sagsbehandlingssystem. Vi opbevarer som udgangspunkt ikke fysiske dokumenter for kunden. Disse forefindes alene elektronisk hos LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN. Hvis vi modtager fysiske akter, der undtagelsesvist skal opbevares i en kortere periode, vil disse blive opbevaret aflåst.

Interessekonflikthåndtering

LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN har som advokatvirksomhed pligt til at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før advokatfirmaet påtager sig en opgave. LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN har interne retningslinjer om dette.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00