Maskinmester fik fuldt medhold i sag om erstatning for erhvervsevnetab

af | feb 29, 2024

Hjem » Blog » Maskinmester fik fuldt medhold i sag om erstatning for erhvervsevnetab

En uddannet maskinmester, som i nogle år ikke havde brugt sin uddannelse, ønskede at gøre brug af sin forsikringsdækning med tab af erhvervsevne efter en trafikulykke. Spørgsmålet i sagen var, om det var lønnen forud for ulykken, der skulle lægges til grund, eller om det var lønnen som maskinmester.

Ankenævnet for Forsikring afsagde den 1. november 2023 en kendelse efter klage fra en forsikringstager, hvor forsikringstageren fik medhold i, at han var fuldt ud berettiget til dækning for tab af erhvervsevne henset til forsikringstagerens uddannelse og alder.  Selskabet har efterfølgende valgt at følge nævnets kendelse.

Læs mere om tab af erhvervsevne

 

Omstændighederne i sagen:

Vores klient, forsikringstageren, har en pensionsordning inkl. dækning for tab af erhvervsevne, der er gældende for selvstændige. Forsikringstageren blev i 2008 uddannet maskinmester med en professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift. Fra 2011 til 2015 arbejde han som selvstændig, hvor han byggede termiske anlæg, mens han fra 2015 og frem har drev selvstændig virksomhed med fremstilling og levering af takeaway- og selskabsmad.

I marts 2019 var forsikringstageren udsat for en alvorlig trafikulykke, hvorefter han var sygemeldt indtil han i april 2021 blev visiteret til et midlertidigt fleksjob. Fra den 1. maj 2021 blev han ansat i fleksjob to timer om ugen i takeaway virksomheden, som han nu havde afhændet.

 

Tvistepunkter i sagen:

Selskabet var af den opfattelse, at forsikringstager fuldt ud opfyldte de helbredsmæssige betingelser for dækning af tab af erhvervsevne, men fandt han ikke han opfyldte de økonomiske betingelser for dækning for at erhvervsevne. Selskabet afviste at lægge lønnen for en uddannet maskinmester til grund, men ville i stedet alene lægge lønnen for en direktør i en takeaway virksomhed med 2-3 ansatte til grund. 

I selskabets forsikringsbetingelser fremgår det klart, at nedsat erhvervsevne, der berettiger til udbetaling af invalidepension og/eller præmiefritagelse, foreligger, når den forsikrede, ikke længere skønnes at være i stand til ved passende beskæftigelse − bedømt under hensyn til forsikredes nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere virksomhed −  at  tjene  mere  end  1/3  af,  hvad  der  i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder.

 

Ankenævnets kendelse:

Ankenævnet for Forsikring fandt, at selskabet skulle anerkende, at forsikringstageren opfylder betingelserne for dækning for tab af erhvervsevne, og at selskabet skal yde dækning fra den 1. maj 2021 i overensstemmelse med aftalegrundlagt.

I kendelsen udtalte nævnet blandt andet følgende:

Nævnet bemærker, at det fremgår af forsikringsbetingelserne, at klagerens aktuelle indtjening inklusiv offentligt fleksløntilskud skal være nedsat med mindst halvdelen i forhold til, hvad der i samme egn er sædvanligt at tjene for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Det er derfor ikke klagerens faktiske tidligere indtjening som selvstændig erhvervsdrivende, der er afgørende, men derimod en vurdering af, hvad der er sædvanligt at tjene for en fuldt erhvervsdygtig person med lignende uddannelse og alder på det brede arbejdsmarked.

Hertil blev det også bemærket af nævnet, at der er lagt vægt på, at forsikringstageren ikke i så mange år har arbejdet med andet arbejdet end det han er uddannet som, hvorfor der ikke er grundlag for statuere, at forsikringstageren ikke kunne opnå ansættelse som maskinmester igen, inden han i 2019 fik nedsat sin erhvervsevne.

Hos Lenschow Erstatningsretten er vi helt enige i kendelsen og meget glade for sagens resultat, eftersom nævnet har lagt vægt på, at det i selskabets egne forsikringsbetingelser fremgår, at det er indkomsten fra personer med lignende uddannelse og alder, der skal tages i betragtning, når man ser på det økonomiske tab af erhvervsevne. 

Eventuelle spørgsmål til kendelsen kan rettes til advokatfuldmægtig Iben Ingemann Holst, der førte klagesagen ved Ankenævnet for Forsikring på vegne af forsikringstageren.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00