Kan man få erstatning fra 2 forsikringer?

Du kan have krav på erstatning fra 2 forsikringer

Hvis du rammes af en personskade, kan du have krav på erstatning. Det kan være hvis nogen er ansvarlig for din skade og du kan have krav på erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Du bør også undersøge, hvordan du selv er forsikret. Selvom du får erstatning for varigt mén fra en modpart, skal din egen ulykkesforsikring også betale erstatning til dig.

Der behøver ikke at være en ansvarlig skadevolder for at du kan kræve erstatning fra dine egne forsikringer.

Du kan læse i dine forsikringsbetingelser, hvornår og hvordan du er dækket.

Ofte kan du dog have krav på erstatning fra flere ulykkesforsikringer. Det enkelte selskab laver sin egen vurdering af din skade og selskabernes vurderinger kan derfor falde helt forskelligt ud. Det kan være svært at vurdere, hvad der er det rigtige resultat af en ménvurdering, men du bør altid sikre dig, at selskaberne har fået de oplysninger om din skade, som er relevant for at de kan vurdere dine gener. Det kan for eksempel være smerter og bevægeindskrænkninger og hvordan din skade påvirker dig i dagligdagen. Det sidste kan fortælle noget om, hvordan dine gener skal gradueres det vil sige om der er tale lette, svære eller middelsvære smerte og så videre.

Der kan være flere muligheder for at få erstatning. Hvis du er dækket af en pensionsordning gennem dit arbejde, kan der være mulighed for at få betalt erstatning for dit løntab, imens du er syg. Det er en slags erhvervsevnetabserstatning. Hvis du modtager din almindelige, tilfalder erstatningen typisk din arbejdsgiver, så længe der betales løn til dig. Det går de tilfælde, hvor din pensionsordning betales gennem din arbejdsgiver som en del af din månedlige løn. Hvis du fortsætter med at være sygemeldt, men ikke længere modtager løn fra din arbejdsgiver, vil erstatningerne blive udbetalt til dig i stedet. Pensionsselskabet vil løbende vurdere på, om du fortsat har krav på erstatning fra ordningen. Ordningen kan også give ret til præmiefritagelse. Det betyder, at pensionsselskabet vedligeholder din forsikring og pensionsordning, sålænge du er syg og har nedsat din arbejdsevne med 50 % eller mere.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger alle dine muligheder for at få erstatning fra en eller flere forsikringer grundigt, så du får den eller de erstatninger, som du har krav på.

En erstatning gives ikke for at berige modtageren. Den gives for at sikre, at du fortsat kan leve dit liv, næsten som før ulykken.

Du kan få erstatning fra flere forsikringer, og du bør også undersøge om dine egne forsikringer dækker ved en personskade. I dine forsikringers police kan du se, hvad din fritidsulykkesforsikring dækker, og hvad din ulykkesforsikring ikke dækker. Ofte kan man tilkøbe ekstra dækning.

Husk også at forsikre dine børn. En børneulykkesforsikring består af en række områder, som kan få stor betydning for dit barns senere liv, hvis det kommer til skade.

Kommer du til skade på en ferie, er det din rejseulykkesforsikring, der normalt dækker i dette tilfælde. Det kan også være en ansvarlig skadevolders forsikring, der dækker.

 

Objektivt ansvar

Husk – du kan også have krav på erstatning, selvom du selv er skyld i en ulykke i trafikken. I Danmark skal alle bilister tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, og forsikringen dækker uanset skyld, da der er objektivt ansvar ved trafikulykker i Danmark. Ved en trafikulykke skal de skadelidte derfor altid søge dækning for deres personskade ved modpartens forsikringsselskab.

 

 

Der findes flere slags erstatning

Ved personskade kan du have ret til flere erstatningstyper. Der er almindelige er godtgørelse for varigt mén, godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne og mulighed for at forsikringen dækker dine helbredelsesudgifter.

Undersøg, før du tegner en forsikring, hvad bagatelgrænsen for dækning af varigt mén er. Ulykkesforsikringer har en højere mindste méngrad end den almindelige på 5 %. Det er arbejdsmarkedets erhvervssikring vejledende méntabel, der bestemmer størrelsen af det varige mén. Flere skader takseres til en méngrad 5%, selvom der konstateres eks. svære hyppige ryg eller nakkesmerter. har du tegnet en forsikring med en bagatelgrænse på mere end 5 %, vil sådanne skader derfor ikke være dækket af forsikringen.

Kender du ikke skadevolder, kan du måske søge om erstatning ved nogle af de fonde, som er etableret til dette formål. Fondene betaler erstatning ved trafikulykker, hundebid og heste, der forårsager skader. Der findes også en fond, der dækker ulykker forårsaget til søs.

Er du blevet overfaldet kan du søge erstatning ved Erstatningsnævnet under Civilstyrelsen og hvis du har været udsat for en skade, imens du blev behandlet på sygehus, din egen læge eller en anden behandling kan du søge erstatning ved Patienterstatningen.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00