Hvad dækker min ulykkesforsikring?

af | dec 1, 2020

Hjem » Blog » Hvad dækker min ulykkesforsikring?

Hvis du kommer til skade, er det vigtigt at vide, hvad dine forsikring egentlig dækker. Få et overblik her.

Alle kan rammes af en ulykke, og hvis skaden sker, er det en god ide at have styr på sine forsikringer og vide hvad de dækker og hvad de ikke dækker. En personskade kan medføre både midlertidige og varige gener. Den kan betyde, at du må sygemeldes, mister din indtægt eller i værste fald, at du får varige mén og varigt indtægtstab. Der kan tegnes forskellige forsikringer, der dækker hhv. de midlertidige og de varige skader. Der kan, som det er i dag, ikke tegnes en forsikring, som dækker det hele.  

Hvis du har fået varigt men vil der ofte være hjælp at hente ved din egen ulykkesforsikring, og derfor er det vigtigt at sikre sig, at man er forsikret korrekt – før skaden sker, forklarer advokat Berit Møller Lenschow.

Som advokat med speciale i personskadeerstatning får hun mange spørgsmål fra skadelidte om forsikringer og dækning. Advokaten forklarer, at det er vigtigt, at man får undersøgt sine policer ordentlig, hvis man kommer til skade som person eller bliver syg. Ellers kan man nemlig risikere at miste sin erstatning.

Din ulykkesforsikring dækker normalt de varige helbredsmæssige gener, du har efter en ulykke. Nogle ulykkesforsikringer dækker også begrænsede udgifter til for eksempel behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor.

 

Hvad er en ulykke egentlig?

Som en ulykke betragtes en pludselig hændelse, der forårsager en personskade. Skader, som du pådrager dig i forbindelse med behandling på et sygehus, vil ikke blive betragtet som en ulykke og er derfor ikke omfattet af din ulykkesforsikring.  Overbelastningsskader og personskade som følge af sygdom vil heller ikke blive betragtet som en ulykke. Ulykkesbegrebet er stort set ens defineret i alle ulykkesforsikringspolicer, men der kan være små nuancer. Det fremgår af din forsikringspolice, hvordan en ulykke defineres præcist i din police og du bør altid læse der, hvad der helt præcist gælder for den forsikring, du har tegnet.

Hvis du skal anmelde en skade bør du være opmærksom på at beskrive den hændelse, du har været udsat for så præcist som muligt, for at undgå, at der opstår fortolkningstvivl om, hvorvidt din hændelse kan betegnes som en ulykke i henhold til din ulykkesforsikring.

 

Har jeg et varigt mén?

Der er i de fleste ulykkesforsikringer fastsat en bagatelgrænse for, hvor meget det varige mén, skal udgøre, for at du kan få udbetalt erstatning. De varige helbredsmæssige gener efter personskaden vil typisk skulle udgøre en méngrad på minimum 5 %. I nogle ulykkesforsikringer ligger bagatelgrænsen på 8 % og i enkelte tilfælde ligger den helt oppe på 25%.

Få advokatens råd før du flytter hjemmefra

Det varige mén vurderes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Den kan du se her: https://www.aes.dk/selvbetjening/mentabel. Samt ud fra de lægelige oplysninger, der evt. er udarbejdet under behandlingen af skaden. Ofte vil dit forsikringsselskab som supplement bede om at der bliver udarbejdet en funktionsattest hos din egen læge eller en speciallægeerklæring hos en speciallæge indenfor det relevante områder. Hvis der er tale om en brud eller ledbåndsskade af knæ vil det typisk være en speciallæge indenfor ortopædkirurgi.

Du bør altid forholde dig til, om du er enig i hvilke lægelige oplysninger, der bliver inddraget i oplysningen af din sag og hvilket speciale, der er relevant for vurderingen af din skade.  Det kan være nødvendigt at rådføre sig med eksempelvis en advokat med speciale i personskadesager for at sikre, at din sag bliver oplyst bedst muligt.

 

Hvordan beregnes min erstatning?

Erstatningen beregnes på baggrund af den aftalte forsikringssum ved 100 % invaliditet. Mange ulykkesforsikringer ligger på omkring 1 million kroner, men tjek din police. Er dit varige mén vurderet til 5 %, vil det medføre en erstatning på 50.000 kroner.

Som det fremgår af beregningen, vil den erstatning, du får fra en almindelige ulykkesforsikring ikke kunne dække dit økonomiske tab.  Erstatningen vil i stedet kunne hjælpe dig med de ekstraudgifter eller ulemper, der ofte er som følge skaden.

 

Andre muligheder for erstatning?

Foruden din ulykkesforsikring kan det være, at der er andre forsikringer, der skal i spil. Det kan være sundhedsforsikringer, der dækker behandlinger og ved længerevarende sygdom og arbejdsudygtighed, kan der være krav på erstatning for erhvervsevnetab, hvis du har tegnet en forsikring, der dækker det.  Det er typisk en forsikring, der er tegnet samen med din pensionsordning og du bør tjekke, hvilken aftale, der er lavet der.

I nogle tilfælde kan ulykken være sket på en måde, hvor en tredje part kan til ansvar for din skade eller sygdom. Der kan i sådanne tilfælde være krav i henhold til erstatningsansvarsloven.

Læs mere om erstatningstakster.

 

Hvad du skal huske, hvis du er kommet til skade?

  • Tag på skadestuen eller egen læge hurtigst muligt og indenfor 72 timer og bliv grundigt undersøgt
  • Få oplysninger om vidner til ulykken og få evt. billeder af skadesstedet eller bed andre om at hjælpe med dette.
  • Overvej om nogen kan drages til ansvar for din skade og få kontaktoplysninger på en evt. skadevolder
  • Tjek , hvordan du er dækket via dine egne forsikringer.
  • Overvej om du har brug for rådgivning, så du sikrer dig at din erstatningssag bliver behandlet rigtigt fra starten, og du får den erstatning, som du har krav på.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00